Postanite partner

Srpsko kulturno društvo Maribor ima izjemno pomembno vlogo v ohranjanju in širjenju srbske kulture ter povezovanju srbske skupnosti v Mariboru in širši regiji. Za doseganje teh ciljev so sodelovanja in partnerstva ključnega pomena. Preko njih društvo širi svoj vpliv, razširja obzorja ter bogati kulturno življenje tako srbske skupnosti kot tudi celotne regije. Stalno iskanje novih partnerjev in oblik sodelovanj bo omogočilo društvu nadaljnjo rast in razvoj, ter prispevalo k še večji pestrosti kulturne ponudbe v Mariboru.

 

Srpsko kulturno društvo Maribor igra izuzetno važnu ulogu u očuvanju i širenju srpske kulture i povezivanju srpske zajednice u Mariboru i širem regionu. Za postizanje ovih ciljeva, saradnja i partnerstvo su ključnog značaja. Preko njih društvo proširuje svoj uticaj, širi vidike i obogaćuje kulturni život kako srpske zajednice, tako i čitavog regiona. Stalna potraga za novim partnerima i oblicima saradnje omogućiće društvu dalji rast i razvoj i doprineti još većoj raznovrsnosti kulturne ponude Maribora.

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA MARIBOR

MESTNA ČETRT NOVA VAS